උණුසුම් පුවත්

අපගේ ගෝලීය ප්‍රවේශය

0 k
පිටු දසුන්
0
රටවල්
0
නගර
0
පරිවර්තනය කළ භාෂා
Advertisement

නවතම කාලීන තතු

ස්ත්‍රී දූෂණය යනු පුද්ගලයෙකුට සිදුවිය හැකි කායික වශයෙන් වඩාත් හානිදායක සිදුවීම්වලින් එකකි, වින්දිතයාට කිසිදා අමතක නොවනප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවකි. ස්ත්‍රී දූෂණය යනු පිරිමියෙක්…

බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීමක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් හෝ රාජ්‍යයේ අවසරය සහ සහයෝගය ඇතිව ක්‍රියා කරන පුද්ගලයන් හෝ කණ්ඩායම් විසින්…

Advertisement

අපගේ ව්‍යාපෘතිය හවුල්කරුවන්

Advertisement